Zheng He Statue

Quick Facts:

General Zheng He – statue in Sam Po Kong temple, Semarang, Indonesia.
(Credit: en.wiki 22Kartika)

Statue of General Zheng He

General Zheng He – statue in Sam Po Kong temple, Semarang, Indonesia.
(Credit: en.wiki 22Kartika)